Deviatnik k Panne Márii Zázračnej medaily

Marie

Novéna

Panna Mária zázračnej medaily, ty si sa zjavila svätej Kataríne ako sprostredkovateľka milostí. Vypočuj teda našu naliehavú prosbu. Do tvojich materinských rúk vkladáme všetky svoje úmysly, duchovné i hmotné záujmy.
Osmeľujeme sa zveriť tvojej materinskej dobrote aj túto osobitnú žiadosť.
Dobrá Matka, pokorne ťa prosíme, prednes ju svojmu božskému Synovi.
Ak sa neprotiví jeho vôli a slúži nám na posvätenie, vypros nám ju.
Pozdvihni teda, mocná Panna, svoje prosiace ruky najprv k Pánovi,
potom ich vystri k nám a zošli na nás lúče svojich milostí,
aby sa v ich svetle a teple naša duša očistila,
aby nelipla na pozemských veciach a kráčala za tebou až do dňa,
keď sa stretneme v nebeskej sláve. Amen

Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame!

mèdaille1.deň  
CENA MOJEJ MEDAILY 

Pochádza z neba. Nie je iba výtvorom zručného majstra. Nevytvorila ju ani nábožná osoba, preniknutá úctou k Matke Božej. Lež Panna Mária sama vybrala všetky symboly, ktoré vidíme na medaile. Medaila, ktorú nosím, je znakom toho, že patrím Panne Márii. Pohľad na medailu mi ju zakaždým pripomenie.
Chápal som doteraz akú cenu má moja medaila?
Nosievam ju stále pri sebe a dôverujem v ochranu Panny Márie?

MODLITBA


OLYMPUS DIGITAL CAMERA2.deň
MALÁ DÔVERNÍČKA PANNY MÁRIE

Pán Boh rád používa k uskutočneniu svojich úmyslov to, čo svet považuje za slabé a hodné pohŕdania, aby tak bolo zjavnejšie, že úspech pochádza od neho a aby bezmocnosť stvorenia hlásala jeho moc a múdrosť. To platí aj o sv. Jane z Arku aj o sv. Bernadete z Lurd.  Keď sv. Panna chcela dať svetu zázračnú medailu, vyvolila si na to nevzdelanú, jednoduchú novicku, pochádzajúcu z dediny. Sama sestra Katarína povedala o sebe: „Presvätá Panna si ma vyvolila len preto, aby ľudia nemohli pochybovať.“ Naozaj pokorná, vedela mlčať cez celý život o mimoriadnych milostiach. Aj Sv. Otec Pius XI. obdivoval toto mlčanie vo svojom príhovore pri blahorečení Božej služobnice a vydal o nej krásne svedectvo: „Zachovala tajomstvo svojej Kráľovnej…“
Či Panna Mária vidí aj na mne čnosti, ktoré sa jej tak páčili na sestre Kataríne?

MODLITBA


rayons 13.deň 
PANNA S LÚČMI

Dogma o Nepoškvrnenom Počatí, ako ju pripomína medaila, je v súlade so všetkými pravdami našej viery, počnúc dogmou o dedičnom hriechu až po nedávno stanovený sviatok Panny Márie – sprostredkovateľky všetkých milostí. Pri zjavení z rúk Sv. Panny vychádzali lúče. Podľa jej vysvetlenia, lúče znázorňujú milosti, ktoré rozdáva všetkým, ktorí o ne prosia. Keď sa sestra Katarína divila, že niektoré drahokamy na prstoch Panny Márie nevyžarovali lúče, počula vnútorný hlas: „Drahokamy, ktoré nezažiaria, predstavujú milosti, o ktoré ľudia neprosia.“
Pochopil som, že každú milosť dostávam prostredníctvom Panny Márie? Prosím o milosť pre seba, pre blížnych i pre tých, ktorí o ne neprosia?

MODLITBA


nadpis medaila4. deň 
POVZDYCH NA MEDAILE

Naučila ma ho Panna Mária. Preložený je už skoro do všetkých jazykov. Opakujú ho vo všetkých končinách zeme. On otvoril všetky mysle a srdcia pre prijatie viery v Nepoškvrnené Počatie Panny Márie. Opakujme ho neustále. Naučme tento povzdych deti, chorých a najmä tých, ktorí trpia. Rozširujem ho všade.
Prichádza mi tento povzdych , ktorý ma naučila Panna Mária, celkom mimovoľne na pery? Opakujem ho s vierou a dôverou?

MODLITBA


5.deň
PANNA MÁRIA ŠLIAPE HLAVU HADA

serpantV knihe Genezis čítame: „Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom; Ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu.“ Tou ženou spomínanou v predjarí svet, je Panna Mária. Preto chcela, aby ju tak predstavovala medaila. Dobre poznáme odporného hada… Je ním pokušiteľ, diabol. Plazí sa, vyčkáva v zákutí, zasipí, oslepí, pokúsi sa uštipnúť Pannu. Márna snaha! Je silnejšia ako on; je Nepoškvrnená! Aj na nás často striehne pokušenie ako pekelný had. Nezabúdajme, že k víťazstvu nám pomôže Božia milosť a príhovor Panny Márie.
Prosím v pokušení o pomoc Nebeskú Matku? Dôverujem v jej „prosiacu všemohúcnosť“?

MODLITBA


medailles6. deň
„M“ NA MEDAILE

Na druhej strane medaily sú symboly: monogram mena Panny Márie, ktorý je podstavcom Ježišovho kríža. Pannu Máriu nemožno oddeliť od jej Syna. Aj ja by som s ňou mal byť úzko spojený po celý život. Pomáhala by mi ľahšie znášať ťažkosti. Nech je jej meno vždy v mojom srdci, v mojich myšlienkach
i na perách. Chcem často pamätať na krásne slová svätého Bernarda:  „V pokušení, v pochybnosti, v trápení, pozri na hviezdu, vzývaj Máriu!“
Má Panna Mária miesto v mojom osobnom, intímnom živote? Nepovažujem ju len za sochu? Je pre mňa živou bytosťou, ktorá ma vždy ochotne príjme, vypočuje a odpovie mi?

MODLITBA


7. deň
KRÍŽ NA MEDAILE

lettre MKríž nad monogramom mena Panny Márie je symbolom kresťanstva. Pripomína vykúpenie, súhrn kresťanského života. Svätá  Panna mala účasť na Ježišovom kríži. Bola spolutrpiteľkou. Stabat Mater… Stála pod krížom, Ukazuje nám ho na medaile a ubezpečuje nás, že bude stáť i pri našom kríži a že nám ho pomôže niesť. Jej cesta kríža je kráľovskou cestou do neba. Nech nám Panna Mária pomôže pochopiť to.

Prosím Pannu Máriu o pomoc v čase skúšok? Som presvedčený, že trpí so mnou a chce mi pomôcť?

 MODLITBA


8. deň
DVE SRDCIA NA MEDAILE

coeur2sSrdce Ježišovo ovinuté tŕním a hneď pri ňom srdce Panny Márie prebodnuté mečom. Tieto dve srdcia sú stále spojené – tak v láske ako aj v utrpení. Srdce Ježišovo je vzorom svätosti, prameňom všetkých milostí. Srdce Panny Márie je verným obrazom Božej dokonalosti, prieplavom, ktorým prichádza na svet mnoho milostí. Matku nemožno nikdy oddeliť od Syna. Narušili by sme tak Bohom stanovený poriadok. Choďme teda k Ježišovi vždy cez Máriu a nikdy ich od seba neoddeľujme!
Uctievam verne Božské Srdce Ježišovo každý prvý piatok v mesiaci a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie každú prvú sobotu?

 MODLITBA


9. deň
HVIEZDY NA MEDAILE

etoilesAj hviezdy na medaile sú symbolom. Pripomínajú dvanásť apoštolov a svätých, ktorí podľa ich príkladu nasledovali Ježiša a s pomocou Panny Márie dosiahli korunu slávy. Hviezdy na medaile nám tiež pripomínajú, že máme byť apoštolmi, vyhľadávať v našom okolí ľahostajných a neveriacich ľudí, aby sme ich priviedli cez Máriu k Ježišovi. Je ich v dnešnej dobe tak mnoho!
Som apoštolom? Pochopil som, že aj ja som do istej miery zodpovedný za duše vo svojom okolí, najmä za duše príbuzných.

MODLITBA